Intervolve

April at InterVolve has been all about integration and renovation!

April at InterVolve has been all about integration and renovation
Ο Απρίλιος στην InterVolve είχε να κάνει με την ένταξη και την ανακαίνιση

InterVolve’s person-centred character allows its teams to respond to the needs of the communities we work along with, promote their well-being, human and community development, as well as their integration in the local society.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της InterVolve επιτρέπει στις ομάδες μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινοτήτων με τις οποίες δουλεύουμε, να προωθεί την ψυχοσωματική τους υγεία, την προσωπική και κοινοτική ανάπτυξη, όπως επίσης και την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Why integration?

Integration remains at the heart of our intervention, as we are slowly moving from an emergency situation to long-term development.
Integration happens gradually; what we, at InterVolve, however, do

is enhance the self-confidence of our beneficiaries, build their professional capacity, and facilitate the building of their own social networks to increase their independence and promote their integration in the local society.

Γιατί δουλεύουμε πάνω στην ένταξη;

Η ένταξη παραμένει στο επίκεντρο της παρέμβασής μας, καθώς βαδίζουμε αργά και σταθερά από μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην μακροχρόνια ανάπτυξη.
Η ένταξη λαμβάνει χώρα σταδιακά. Αυτό όμως που κάνουμε εμείς στην InterVolve είναι να ενισχύουμε την

αυτοπεποίθηση των ωφελούμενών μας, να χτίζουμε τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, όπως επίσης και να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία των δικών τους κοινωνικών κύκλων με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας τους και την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Learn more about InterVolve here – Μάθετε περισσότερα για την InterVolve εδώ

Integration / Ένταξη

Employment and Business Skills sessions, external recreational psychosocial support activities, participation at Toastmasters International’s sessions, networking and language classes are only a few of the things we got to work on during April!

Σεμινάρια Εργασίας και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, εξωτερικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε συναντήσεις του Toastmasters International, δικτύωση και μαθήματα γλωσσών είναι μόνο μερικά από τα πράγματα πάνω στα οποία δουλέψαμε τον Απρίλιο!

Future integration-oriented projects will include language, IT, CV writing and public speaking courses at the Aristotle University of Thessaloniki, volunteering at various cultural institutions of the city, as well as crafts classes taking place outside our premises!

Και πού είστε ακόμα! Μελλοντικά θα συνδιοργανώσουμε πολλά ακόμα προγράμματα ένταξης, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων γλωσσών, πληροφορικής, συγγραφής βιογραφικού και δημόσιας ομιλίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο εθελοντισμός σε διάφορα ινστιτούτα πολιτισμού της πόλης, όπως επίσης και μαθήματα εικαστικών εκτός των εγκαταστάσεών μας!

Renovation / Ανακαίνιση

Thanks to the massive and consistent support of our partners Humanity Now: Direct Refugee Relief and Grenzenlose Wärme – Refugee Relief Work, we were finally able to to renovate our child friendly space at Koutshochero camp! ⚽️

Χάρη στη μαζική και με συνέπεια υποστήριξη των συνεργατών μας Humanity Now: Direct Refugee Relief και Grenzenlose Wärme – Refugee Relief Work, καταφέραμε επιτέλους να ανακαινίσουμε τον φιλικό για παιδιά χώρο μας στη δομή φιλοξενίας προσφύγων Κουτσόχερου! ⚽️

We would have never made it without your spport! Utilising the donation of two pegboards by ARCON Hellas ABEE, we were also able to renovate our sewing and crafts room at Irida. That way we will be providing our members with a
more user-friendly space, where
they will be able to improve their
professional skills and engage in
psychosocial support activities.Δε θα τα είχαμε καταφέρει ποτέ χωρίς την υποστήριξη όλων σας! Αξιοποιώντας τη δωρεά δύο διάτρητων πάνελ από την εταιρεία ARCON Hellas ABEE, καταφέραμε επίσης να ανακαινίσουμε το δωμάτιο ραπτικης και εικαστικών μας στην Ίριδα. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη μας θα μπορούν να απολαμβάνουν ένα πιο φιλικό προς τον χρήστη χώρο, όπου θα μπορούν να βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Our little ones

The Little Foxes team dedicated their ”Fox-Positive” performance of the month to Irida’s youngest members, while our slightly older friends were brainstorming on how they imagine their Magic City to be!

Η ομάδα The Little Foxes αφιέρωσε τη ”Fox-Positive” παράσταση του μήνα στα νεότερα μέλη της Ίριδας, ενώ συγχρόνως οι κάπως μεγαλύτεροι φίλοι μας σκεφτόντουσαν πώς ονειρεύονται να είναι η Μαγική τους Πόλη!

We got to run an environmental month project in Koutsochero and Mozas camps, during which the residents created flower planters for their children to plant flowers inside, to warm up their personal space!

Οργανώσαμε έναν περιβαλλοντικό μήνα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων Κουτσόχερου και Μόζα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κάτοικοι έφτιαξαν τις δικές τους ζαρντινιέρες, ώστε τα παιδάκια τους να φυτέψουν λουλούδια σε αυτές και να ομορφύνουν τον χώρο τους!

Donate amount: